Inhoudsopgave deel 3

A.A. van Ruler, Verzameld Werk
deel 3:  God, schepping, mens, zonde

Inleiding

1. GOD
De aard van onze kennis van God
Bewijzen voor het bestaan van God
De God van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament
Het spreken van God
De leer van de drie-eenheid
De triniteit
Kunnen we zonder God?
De verborgenheid van God

2. SCHEPPING
Vijf bepalingen over de hemel
De engelen
De verhouding van schepping en verlossing
De wonderlijkheid van het bestaan
Het woord existentie in tegengestelde zin
Hoe waardeert men de stof?

3. DE VOORZIENIGHEID GODS
Gods voorzienigheid
Wij staan als christenen in een wereld in Gods hand
Orde en chaos
God heeft een plan met de wereld
De bedoeling van God met deze wereld
De ramp van 1953
God en de chaos
Het leed
Leiding

4. MENS
De vraag naar de gemeenschap in deze tijd
’s Mensen verantwoordelijkheid en Gods leiding
Het geweten in verband met de geestelijke leiding van volwassenen
De ontmoeting van de mens met God
Het gezag
De mens in de spiegel van het Nederlandse geestesleven
Waarom ik geen personalist ben
De reformatorische visie op de mens
Het inhumane in het evangelie
Mondigheid – als vorm van de verenkeling
Hart en ding
Wat is er met de mens gebeurd? Het blijvende voor de kerk
God en de geschiedenis
De mens in de geschiedenis in bijbels en christelijk licht
De verandering
De mens, de zin van de geschiedenis
Ben ik er eigenlijk wel?
Is de mens de kroon van de schepping?

5. ZONDE
Vlees en Geest volgens het Nieuwe Testament
De zonde in het besluit
Zonnigheden in de zonde
De mens als zondaar

6. HET AARDSE LEVEN
Geloof en werkelijkheid
De zin van ons leven
De openheid voor de wereld van het christelijke geloof
De waardering van het aardse leven
Waarvoor leven wij?
De vreugde, in bijbels perspectief
De vreugde als wezenlijk christelijk levensgevoel
Zin vinden en zin krijgen
Het mysterie van het bestaan: onzin of schuld?
Is de vraag naar de zin van het leven zinvol?
Verticaal en horizontaal

7. THEMA’S UIT DE ACTUALITEIT
De betekenis van het christelijk geloof in deze tijd
De dwaasheid gekroond
Het moederschap
Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt
Het huwelijk
Het gezin
Kerk en dierenbescherming
Ter begeleiding [bij Bijbel en dierenwereld]
Protestantisme en dierenbescherming
Zedelijke en godsdienstige vragen rondom de harttransplantatie
[De nieuwe Adam]
[De eerste maanlanding]