Home

Arnold Albert van Ruler (1908-1970) behoorde tot de meest invloedrijke protestantse Nederlandse theologen van de twintigste eeuw. Zijn naam klinkt vaak in één adem met die van O. Noordmans en K.H. Miskotte. Het werk van deze geniale en uiterst oorspronkelijke theoloog wordt nu ontsloten en geannoteerd in zeven delen, waarvan er inmiddels vijf verschenen zijn (in negen banden). Het initiatief tot deze uitgave is destijds genomen door de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Met de uitgave van dit Verzameld Werk van Van Ruler komt het grootste deel van een indrukwekkende hoeveelheid manuscripten en publicaties beschikbaar, waaronder niet eerder gepubliceerde of niet meer beschikbare teksten. Dit levert allerlei nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden voor onderzoek op. De teksten zijn per thema chronologisch geordend, zodat we kunnen zien hoe Van Rulers denken zich over allerlei onderwerpen heeft ontwikkeld. Onderzoeker dr. Dirk van Keulen zorgt voor de ontsluiting. Hij wordt daarin begeleid door een commissie onder voorzitterschap van prof.dr. G. van den Brink.

Presentatie verzameld werk – deel 5C

Mag je in de kerk alles zeggen of zijn er dingen die echt niet kunnen – en wat doe je daar in dat geval dan aan? Was zending de eeuwen door niet gewoon een vorm van kolonisatie, waarbij we andere volken eenzijdig iets oplegden waarvan wij vonden dat het goed voor hen was? Gaat het bij kerkelijke armoedezorg om barmhartigheid of domweg om recht doen? Dat zijn actuele vragen die de originele protestantse theoloog Arnold A. van Ruler in zijn tijd al diepgaand bezighielden. In een nieuwe band in het Verzameld Werk van Van Ruler worden zijn talloze geschriften over belijdenis en leertucht, kerk en wereld, over de volkskerk, over diaconaat, apostolaat en zending en over de toekomst van de kerk bijeengebracht en op wetenschappelijke wijze ontsloten. Met deze uitgave van bijna duizend pagina’s – de laatste van drie banden die samen Van Rulers ecclesiologie omvatten – is een prachtige mijlpaal bereikt in een megaproject dat langzaam maar zeker het einddoel begint te naderen.

De Begeleidingscommissie Uitgave Verzameld Werk A.A. van Ruler, de Stichting Van Ruler, Uitgeverij KokBoekencentrum en de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht nodigen u van harte uit voor de presentatiebijeenkomst van deel 5C van het verzameld werk van dr. A.A. van Ruler. Dit deel  omvat artikelen over: belijdenis en leertucht, kerk, wereld, diaconaat, volkskerk, apostolaat en zending en tot slot de eschatologie. Deze presentatie vindt Deo volente plaats op vrijdagmiddag 10 maart 2023 om 14.00 uur (om 13.30 uur inloop met koffie en thee) in de aula van het nieuwe gebouw van de ThUK|U in Utrecht (Plompetorengracht 3). Preses van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland ds. M.C. Batenburg en prof. dr. G. Harinck, rector van de Theologische Universiteit, zullen een eerste exemplaar in ontvangst nemen. Inhoudelijke reacties op dit deel van het verzameld werk zullen vanuit verschillende invalshoeken gegeven worden door prof. dr. R.H. Reeling Brouwer, prof. C. van der Kooi en prof. dr. D. Nagy, waarna er ruimte is voor gesprek. U bent van harte welkom en kunt zich aanmelden voor de presentatie via de volgende link: KokBoekencentrum | Aanmelden boekpresentatie verzameld werk dr a a van ruler Meer informatie over het boek en reserveren, zie: KokBoekencentrum | Verzameld werk

 

Presentatie Verzameld Werk A.A. van Ruler, deel 5A
Op 15 december 2020 is een nieuw deel van het Verzameld Werk gepresenteerd.
Op die dag was het precies vijftig jaar geleden dat Van Ruler overleed.
Daar is tijdens de presentatiebijeenkomst dan ook bij stilgestaan.

Dirk van Keulen gaf een overzicht van de reacties in kerkelijk Nederland op het overlijden van Van Ruler. Deze bijdrage is onder de titel ‘De ridder is gestorven’ opgenomen in het Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800.
(voor de tekst van deze bijdrage, klik hier).
Ciska Stark, universitair hoofddocent homiletiek en liturgiek, PThU sprak over ‘Van Ruler en de prediking’
(voor de tekst van deze bijdrage, klik hier).
Hans Schaeffer, hoogleraar praktische theologie, ThUK over ‘Van Ruler en de liturgie’
(voor de tekst van deze bijdrage, klik hier).
en Hans Kronenburg, oecumenicus over ‘Van Ruler over katholiciteit’
(voor de tekst van deze bijdrage, klik hier).

Persberichten bij de verschijning van deel 5A:
Nederlands Dagblad 14 dec. 2020
Reformatorisch Dagblad 14 dec. 2020
Friesch Dagblad 15 dec. 2020
Reformatorisch Dagblad 16 december 2020

Deel 5 A is bezorgd, ingeleid en geannoteerd door dr. D. van Keulen en draagt als ondertitel: ‘Kerk, liturgie, prediking, sacramenten‘.
Het omvat de volgende onderdelen:
     1. De kerk bezien vanuit het perspectief van predikant
     2. Aspecten van de kerk
     3. Zondag – kerkgang – liturgie – kerkbouw
     4. Prediking
     5. De sacramenten
Voor de volledige inhoudsopgave: klik hier.

Nieuwe rubriek: Voor een verfrissende kennismaking met A.A. van Ruler is een nieuwe rubriek geopend:
Duikplank. Neem vanuit de actualiteit een duik in zijn theologie!
In de eerste aflevering neemt Jan Domburg ons mee naar een meditatie over 1 Korinthe 13.

Geluidsopnamen van enkele morgenwijdingen die Van Ruler hield voor de AVRO-radio:
–  12 oktober 1970: Romeinen 1:1
–  30 juni 1970:        Romeinen 3:25a
Geluidsopname van een radiogesprek voor de Wereldomroep:
–  2 april 1961:        Geloof en ongeloof. Gedachten bij Pasen

Video reportage van de presentatie van deel 6A en 6B in oktober 2016 in het gebouw van de Eerste Kamer in den Haag, met interview van Dirk van Keulen