Home

Arnold Albert van Ruler (1908-1970) behoorde tot de meest invloedrijke protestantse Nederlandse theologen van de twintigste eeuw. Zijn naam klinkt vaak in één adem met die van O. Noordmans en K.H. Miskotte. Het werk van deze geniale en uiterst oorspronkelijke theoloog wordt nu ontsloten en geannoteerd in zeven delen, waarvan er inmiddels vijf verschenen zijn (in acht banden). Het initiatief tot deze uitgave is destijds genomen door de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Met de uitgave van dit Verzameld Werk van Van Ruler komt het grootste deel van een indrukwekkende hoeveelheid manuscripten en publicaties beschikbaar, waaronder niet eerder gepubliceerde of niet meer beschikbare teksten. Dit levert allerlei nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden voor onderzoek op. De teksten zijn per thema chronologisch geordend, zodat we kunnen zien hoe Van Rulers denken zich over allerlei onderwerpen heeft ontwikkeld. Onderzoeker dr. Dirk van Keulen zorgt voor de ontsluiting. Hij wordt daarin begeleid door een commissie onder voorzitterschap van prof.dr. G. van den Brink.

Op 14 december 2018 werd deel 5 B: Kerkorde, kerkrecht, ambt gepresenteerd in de in de Diependaalse Kerk te Hilversum, de vroegere wijkkerk van Van Ruler. Dit deel werd bezorgd door dr. D. van Keulen, dr. P. van den Heuvel en drs. J. Stelwagen.
Voor persverslagen en verschillende bijdragen op deze dag, klik hier

Presentatie deel 5 A
Tenzij de corona-crisis voor vertraging zorgt hoopt de begeleidingscommissie aan het einde van dit jaar deel 5 A te kunnen presenteren.
Dit deel wordt bezorgd, ingeleid en geannoteerd door dr. D. van Keulen en draagt als ondertitel: ‘Kerk, liturgie, prediking, sacramenten‘.
Het omvat de volgende onderdelen:
1. De kerk bezien vanuit het perspectief van predikant
2. Aspecten van de kerk
3. Zondag – kerkgang – liturgie – kerkbouw
4. Prediking
5. De sacramenten
Voor de volledige inhoudsopgave (onder voorbehoud): klik hier.


Geluidsopnamen van enkele morgenwijdingen die Van Ruler hield voor de AVRO-radio:
–  12 oktober 1970: Romeinen 1:1
–  30 juni 1970:        Romeinen 3:25a
Geluidsopname van een radiogesprek voor de Wereldomroep:
–  2 april 1961:        Geloof en ongeloof. Gedachten bij Pasen

Video reportage van de presentatie van deel 6A en 6B in oktober 2016 in het gebouw van de Eerste Kamer in den Haag, met interview van Dirk van Keulen; klik hier