Inhoudsopgave deel 5 A

A.A. van Ruler, Verzameld Werk
Inhoudsopgave deel 5 A: Kerk, liturgie, prediking, sacramenten

INLEIDING

De kerk bezien vanuit het perspectief van predikant
Aspecten van de kerk
Zondag – kerkgang – liturgie – kerkbouw
Prediking
De sacramenten

1. DE KERK BEZIEN VANUIT HET PERSPECTIEF VAN PREDIKANT

Wij staan als christenen in groot verband (de kerk)
De kerk als gemeenschap en instelling
Wat doet de kerk? Prediking door woord en sacrament
Onze catechese
Wat is huisbezoek?
Bijbelstudie in kringverband

2. ASPECTEN VAN DE KERK

Het gezag in de kerk
De katholiciteit van de kerk
Doorbraak
De pretentie van de kerk (I)
De pretentie van de kerk (II)
Instituut en kleine groep als vormen van de kerk
De betekenis van het institutaire (in de kerk)
De kerk is ook doel in zichzelf
Het apostolische en apostolaire karakter van de kerk
Apostolisch en apostolair
Dé en hét buitenkerkelijke

3. ZONDAG  – KERKGANG  – LITURGIE  – KERKBOUW

De gemeenteopbouw en het ‘nieuwe zingen’
De kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk
De gestalte der kerk
De zondag: rustdag – vrije tijd
De apartheid van de kerk
Liturgie en wijsbegeerte
Waarom zou ik naar de kerk gaan?
‘Zij’ of ‘is’
Richtlijnen voor de geestelijke fundering van de kerkbouw

4. PREDIKING

De grenzen van de prediking
Christusprediking en rijksprediking
De prediker zij zich bewust van de ernst van zijn taak
Continuïteit in de prediking
Preekdefinities

5. DE SACRAMENTEN

De doop snijdt af
De kinderdoop
Ons avondmaalsformulier
Het heilig avondmaal
De bestemming van de avondmaalscollecte