Inhoudsopgave deel 4 A

A.A. van Ruler, Verzameld Werk
deel 4 A:  Christus, de Geest en het heil

Inleiding

1. OVER JEZUS CHRISTUS
Jezus als voorbeeld
Wat is ons in Christus geschonken?
God en Christus
De verhouding van het kosmologische en het eschatologische moment in de christologie

2. DE VLEESWORDING VAN HET WOORD
[Adventstoespraak]
[Kersttoespraak]
Het feest der brede mildheid
De beweging in de rede
De meditatie in het geloof
God is mens geworden
Gedachten bij het kerstfeest
De verdraagzaamheid in het kerstevangelie
De boodschap van de liefde
De aanbidding van Christus
Het feest van de nederigheid
Het nieuwe en het oude
De beaming van de werkelijkheid
Het kerstfeest en de geschiedenis
Gave en verwachting
Het evangelie be-tekent de werkelijkheid
De kern van de zaak is: vreugde
Het feest van de verberging
Voor anker in de geschiedenis
Als ik zou preken op de eerste kerstdag

3. KRUIS, OPSTANDING, HEMELVAART
De voetwassing
De betekenis van het lijden van Jezus
De verlossing door het lijden van Jezus
Het lijden van Jezus als beeld
Het lijden van Jezus als strijd
Het lijden van Jezus als verzoening
[Meditatie tijdens de pauze van de Matthäus Passion]
De verzoening
Het lijden als positief goed
Opstanding
Lichamelijke opstanding
De opstanding van Jezus
Wartaal over de hemelvaart

4. OVER DE HEILIGE GEEST
Geestdrift en liefde
Hoofdlijnen van een pneumatologie
De Heilige Geest en zijn werk
Het werk van de Heilige Geest (I)
Het werk van de Heilige Geest (II)
God woont in de tijd
Structuurverschillen tussen het christologische en het pneumatologische gezichtspunt
De noodzakelijkheid van een pneumatologie
Ván de Heilige Geest náár een christelijke cultuur

5. DE UITVERKIEZING
Leer van de uitverkiezing
De leer van de uitverkiezing
Gevaren en bezwaren van de predestinatieleer
De uitverkiezing
[Brief aan J.B. Schipper]