Inhoudsopgave deel 4 B

A.A. van Ruler, Verzameld Werk
deel 4 B:  Christus, de Geest en het heil

Inleiding

1. DE REALISERING VAN HET HEIL
De dwaasheid van het evangelie
De categorie ‘realisering’ als theologisch begrip
Evangelie en nihilisme
De positie van de mens in het heilsproces
Dat er verlossing is!
Verscheidenheden en tegenstrijdigheden in de realisering van het heil
Rechtvaardiging
De iustificatione
De aard van het geloof
Glaube – Dogmengeschichtlich
Vergeving
Bekering en wedergeboorte
De wedergeboorte
Schepping en wedergeboorte
Als een ezel bij een symfonie
Krachtdadig of daadwerkelijk?
De vocatione

2. LEVEN VANUIT HET HEIL
Vraag en antwoord 86 [Waarom moeten wij dan nog goede werken doen?]
Het zedelijke als fractie, niet als gesternte
Onderzoek en navolging
Ascese
Loflied op de deugd
De naaste als evangelie
Gerechtigheid en rechtvaardigheid
De oorsprong van de gerechtigheid

3. DE ERVARING VAN HET HEIL
De bevinding in kerk en theologie
De prediking en het persoonlijk geloofsleven
De bevinding. Proeve van een theologische benadering
De bevinding in de prediking
Licht- en schaduwzijden in de bevindelijkheid
Zekerheid – zelfonderzoek – kenmerken
De gestalten van het bevindelijke leven
Het bevindelijke leven
Stadia in het innerlijke leven
Ultragereformeerd en vrijzinnig
Mystiek en religie