Inhoudsopgave deel 5 B

A.A. van Ruler, Verzameld Werk
Inhoudsopgave deel 5 B: Kerkorde, kerkrecht, ambt

Inleiding        

Reorganisatievoorstellen (1930-1939)
Op weg naar de nieuwe kerkorde (1940-1951)
De kerkorde van 1951 (1953-1967)
Kerkrecht
Ambt

Reorganisatievoorstellen (1930-1939)     

Kerk en kerkreorganisatie
Gezonde vasthoudendheid
De belijdende kerk
Kerk en prediking
Kerk en verbond
Kerk en sacramenten
Kerk en volk
Ambt, vergadering en werk der kerk
Het reorganisatie-ontwerp 1937
Her-ordening der kerk
Belang of noodzaak?

Op weg naar de nieuwe kerkorde (1940 – 1951) 

De belijdende kerk in de nieuwe kerkorde
De orde der kerk
Een nieuwe orde in het leven der kerk
Het apostolaat der kerk en het ontwerp-kerkorde
De decentralisatie der gemeente
De vicaris

De kerkorde van 1951 (1953-1967)

Modaliteit
De modaliteiten en het belijden der kerk
Het beheer in de kerkorde
De verhouding van het predikambt en de plaatselijke kerk
Tegen de predikant met een tijdelijke opdracht
De presbyteriale kerkorde en de ordening van de gemeenschap

Kerkrecht

Cursus kerkorde
Het ambt van ouderling (collegedictaat)

Ambt

Bijzonder en algemeen ambt
Het gezag van het ambt (I)
Een briefwisseling over de theologie van het ambt
Ambten en bedieningen
De vreugde van het ambt
Het gezag van het ambt (II)
Is er een ambt van de gelovigen?
Is er een opvolging van de leraren?
Gezichtspunten inzake het ambt
Is het ambt alleen binnenkerkelijk?
Het ouderling-zijn in deze tijd
Perspectieven rondom de ouderling
De kerkvoogd ambtsdrager? (I)
De kerkvoogd ambtsdrager? (II)
De kerkvoogd nu en in de toekomst
Een potpourri
De leek in het pastoraat

Bijlagen

Bijlage 1       Ontwerp 1938 (een selectie)
Bijlage 2       Ontwerp 1947 (een selectie)
Bijlage 3:      Eerste lezing 1949 (een selectie)